poniedziałek, 14 października 2013

Niespodzianka/Surprise

Powiem Wam, że cały czas mam otwartą zakładkę ze swoim kontem na Au Pair In America. Tak kompulsywnie. Dzisiaj rano się tam zalogowałam i znalazłam taki oto miły widok:
I have to tell you, card with my Au Pair In America's profile is all the time open. So compulsive. This morning I logged in, and I saw such a nice view:


Więc podskoczyłam radośnie, jeszcze radośniej pisnęłam, bo mam syndrom Niewiernego Tomasza - nie uwierzę, dopuki nie zobaczę. Całkiem prawdopodobne, że wątpić będę, że to się dzieje na prawdę nawet siedząc w samolocie. Ale to już ostatni krok. Teraz czekam na kuriera z DHLu z moją magiczną kopertą i ustalam wizytę w ambasadzie. Jutro fotograf i poszukiwanie sukienki na rozdanie dyplomów.
So I jumped cheerfully, even more cheerfully squeaked, cause I suffer for Doubting Thomas syndrome - I'll not believe till I see. I suppose sitting in airplane to U.S.A. I'll still have doubts. But that's the last one step. Now I'm waiting for DHL courier with my magic envelope, and I'm going to settle up the appointment in embassy. Tomorrow I make photo and find dress for graduation and taking my diploma. 

Bogowie, to wszystko się dzieje na prawdę.
Goodness, this is really happening.

Swój sceptycyzm, ostrożny pesymizm utrzymuję na wodzy. Wolę myśleć, że to raczej przejaw zdrowego realizmu. Nie cieszyć się za bardzo, cieszyć się trochę, dopinać powoli ale sukcesywnie wszystkie guziki. Iść do przodu małymi kroczkami. Do swoich celów. 
I hold on my scepticism, careful pessimism. I prefer to think that's rather a kind of healthy realism. Not to enjoy too much, enjoy just a bit. Checked slowly, but successfully all 'to does' points. To go with small steps. To get my goals.

Wewnętrznie, tam pod skórą, jestem trochę zdenerwowana. Czuję to, kiedy po raz kolejny powtarzam o neurologicznych podstawach funkcjonowania emocji czy o tym, jakim cudem widzimy. 
I'm bit nervous somewhere inside me, somewhere under my skin. I feel this, when I study and repeat about neurology of emotions or why we can see.

Entuzjazm. Ale taki bardzo ostrożny.
That's enthusiasm. But really careful enthusiasm.